Privacy Policy

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Wheelbase?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: 
Wheelbase
Straat 123
8426AH, Appelscha
Nederland

Indien je vragen heeft over het gebruik van jouw gegevens kan je contact opnemen via: info@wheelbase.nl

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Wij verzamelen alleen  persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten met jou
 • Voor het relatiebeheer
 • Het doen van gerichte marketingacties
 • Product- en dienstontwikkelingen
 • Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Klantenservice
 • Voor het plaatsen van Reviews
 • Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding

3. Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?

Op grond van de wet, mogen we jouw persoonsgegevens verwerken omdat:  

 • de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een product koopt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten;
 • het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen,  bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
 • Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten,  de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse,  registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van beveiliginsgmiddelen. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden en de beveiliging van onze eigendommen;
 • Je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens;
 • Het gebruik van je gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als je onwel wordt bij het bezoek van onze winkels.

4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien. 
Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek. 
Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vind je per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen.
Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt. 
In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

6. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
 • hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.);
 • aantal verstuurde gegevens;
 • welke browser en welke browserversie je gebruikt;
 • het door jou gebruikte besturingssysteem;
 • welke internetserviceprovider je gebruikt;
 • jouw IP-adres, dat jouw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan jouw computer.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek, marketingdoeleinden, en een op de behoeftes afgestemde vormgeving van onze diensten, door gebruikersprofielen onder pseudoniem op te stellen en te analyseren, dit echter slechts voor zover je geen gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van jouw persoonsgegevens (zie onder Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van jouw gegevens).

7. Wanneer en hoe gebruiken jullie de gegevens voor het versturen van informatie over jullie producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door jou opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door jou gegeven toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.

 1. Aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website
  Op onze website bestaat de mogelijkheid je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Jouw
  aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om jouw aanmelding te bevestigen.
 2. Aanmelding in de winkel
  Ook in de winkel kan je bij aankoop van een product jouw toestemming geven om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij kunnen in dat geval het regionale verkooppunt opslaan om je een regio specifieke aanbiedingen te kunnen doen.
 3. Verzending op basis van de verkoop van goederen en diensten
  Indien je op onze website goederen of diensten koopt, kunnen wij je ook zonder jouw toestemming naar het door jou opgegeven e-mailadres informatie over vergelijkbare goederen en diensten zenden.
 4. Verzending per post
  Wij kunnen ook gebruik maken van jouw gegevens voor verzending per post van informatie over ons aanbod en onze acties.

Wij willen dat je met plezier onze e-mails leest. Daarom streven wij ernaar alleen de informatie op te nemen die jij waarschijnlijk interessant zal vinden. Wij meten en bewaren de open- en klikratio’s in jouw gebruikersprofiel. Deze informatie omvat of, en wanneer je onze e-mails opent, welke inhoud in de e-mails waarop je klikt en wanneer, en of en waarom onze e-mails je mogelijk niet bereiken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeldlink en kan je de afmelding bevestigen op onze website. 

Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

8. Wat doen jullie met de gegevens die die jullie verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling als gast?

 1. Contactopname
  Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het gesprek via de telefoon wordt opgenomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en wordt maximaal 1 maand bewaard. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.
 2. Registratie
  Op onze website bieden wij je de mogelijkheid je te registreren door het verstrekken van jouw persoonsgegevens. De verwerking in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 
  Bij een bestelling hebben wij, afhankelijk van het specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het door jou gekozen betaalmiddel. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor het bijhouden van ons klantenbestand, zodat daarin alleen juiste gegevens worden opgeslagen. Om tikfouten te voorkomen en om te kunnen garanderen dat de door jou bestelde artikelen ook bij jou aankomen, controleren wij bij het invullen de volledigheid en juistheid van jouw adres. We verwijderen de meeste gegevens binnen twee jaar na de uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.
 3. Bestelling als gast
  Je hebt de mogelijkheid om bestellingen te doen als gast. Als je voor deze wijze van bestellen kiest, kan je de registratie overslaan. Houdt er dan wel rekening mee dat je voor elke volgende bestelling jouw gegevens opnieuw moet invoeren.
  De gegevens die je in het kader van een bestelling als gast hebt opgegeven, verzamelen, verwerken en gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan de door jou verstrekte informatie op tot aan de afwikkeling van jouw bestelling. Daarna worden jouw gegevens gewist tenzij je binnen 14 dagen na jouw bestelling ervoor kiest jouw account te activeren. Gegevens die wij moeten opslaan in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarvereisten worden beperkt in plaats van gewist om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.
 4. Diversen
  Wij kunnen jouw gegevens ook opslaan indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens en technische informatie opslaan voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of vervolgen, bijv. voor de handhaving van de gegevensbeveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gebeuren op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

9. Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens als je onze winkels bezoekt?

Wij maken gebruik van camerabewaking in en rondom de winkel waarmee beeldinformatie kan worden verkregen.  Het doel van het toepassen van een camerasysteem is:

 • Preventief, met betrekking tot veiligheid en het voorkomen van winkelcriminaliteit
 • Beveiliging van eigendommen en bescherming van medewerkers, bezoekers en klanten
 • Hulpmiddel bij de evaluatie van overige calamiteiten als b.v. ongevallen en brand
 • Hulpmiddel bij het opsporen van verdachten van winkelcriminaliteit
 • Aanleveren van bewijsmateriaal in het kader van strafrechtelijke onderzoeken
 • Toegangscontrole

Dit beeldmateriaal bewaren wij maximaal 4 weken en conform de relevante regelgeving.

11. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

Uitgangspunt is dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Wheelbase als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we je gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.

 1. Doorgifte binnen tot het concern behorende ondernemingen
  Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan tot onze concern behorende bedrijven voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de onze leveringen en diensten voor opslag in centrale databanken en voor concerninterne afrekenings- en boekhouddoeleinden. Dit is met name noodzakelijk om van al onze diensten gebruik te kunnen maken. Als je jouw bestelling bij een verkooppunt wilt afhalen, wordt het verkooppunt dat jij hebt geselecteerd op de hoogte gesteld van jouw bestelling en zal het deze verwerken. Als je contact opneemt met een verkooppunt of onze klantenservice in geval van vragen, klachten of retourzendingen, zullen zij ook toegang krijgen tot jouw bestelgegevens om hen in staat te stellen jouw probleem aan te pakken.
 2. Doorgifte aan productpartners 
  In het kader van ons aanbod op onze website werken wij voor bepaalde productgroepen samen met verschillende partnerondernemingen (bijv. de telecommunicatiediensten). Indien je producten van deze partners bestelt, geven wij jouw persoonsgegevens die jij bij de registratie hebt opgegeven door aan deze partners voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten (in het bijzonder e-mailadres evenals leverings- en factuuradres). Let er wel op dat deze productpartner zelf verantwoordelijk is voor eigen privacymaatregelen en dat er voor deze productsite een aanvullende of afwijkende privacyverklaring van de partner kan gelden.
 3. Doorgifte aan dienstverleners die in onze opdracht jouw gegevens verwerken 
  Voor de besturing evenals de optimalisatie van onze website en voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn er verschillende dienstverleners voor ons werkzaam, bijv. voor centrale IT-diensten of de hosting van onze website, voor de betaling en aflevering van producten of voor de installatie van apparatuur of voor de verzending van de nieuwsbrieven, aan wie wij de gegevens (bijv. naam, adres) doorgeven die nodig zijn voor de vervulling van hun taak. 
  Deze bedrijven treden namens ons op in verband met de orderverwerking en – IT voering en mogen de ter beschikking gestelde gegevens daarom uitsluitend gebruiken op aanwijzing van ons. In dit geval zijn we wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de bedrijven in opdracht van ons passende voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging van gegevens te nemen. Daarom komen we met deze bedrijven specifieke gegevensbeveiligingsmaatregelen overeen en monitoren we deze maatregelen regelmatig.
 4. Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken bij de aflevering van goederen door logistieke ondernemingen en het bij de bestelling opgegeven postbedrijf
  Bij grote apparaten en expeditie goederen vindt de verzending van jouw bestelling plaats via een dienstverlener, bijv. Extra@HOME of Dynalogic. Deze dienstverlener ontvangt informatie van ons, zoals jouw bij de bestelling opgegeven e-mailadres, om met jou een individueel afleveringstijdstip te kunnen afspreken.
 5. Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken bij de uitvoering van je bestelling bij de betaling van goederen aan de bij de bestelling opgegeven aanbieder van betaaldiensten of een financierende bank. In geval van betaling per creditcard vindt er ter voorkoming van fraude met creditcards een op de transactie gebaseerde veiligheidscontrole plaats met de hulp van de aanbieder van de betaaldienst EVO Payments International GmbH.
  Bij de betaling verzamelen of bewaren wij geen betaalgegevens zoals creditcardnummers of rekeningnummers. Deze worden uitsluitend rechtstreeks aan de betreffende aanbieder van de betaaldienst verzonden. 
  Wanneer een creditcard als betaalmiddel wordt gebruikt, is een uitzondering het “pseudokaartnummer”. Om te voorkomen dat je bij elke betaling jouw creditcardgegevens opnieuw hoeft in te voeren, wordt een pseudokaartnummer opgeslagen in jouw klantenaccount. Met dit pseudokaartnummer kunnen alleen producten en diensten op onze website die onder jouw klantaccount zijn besteld, worden betaald en het is niet identiek aan jouw creditcardnummer.
 6. Doorgifte aan andere derden 
  Wij moeten jouw gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze rechten en aanspraken.

Bij het doorgeven van jouw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden jouw gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en gebonden zijn aan contractuele verplichtingen.

We geven jouw gegevens ook alleen door aan instanties die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en dus onderworpen zijn aan een strikte EU-gegevensbeschermingswetgeving of die gebonden zijn aan een overeenkomstige beveiligingsstandaard. De toezending van gegevens aan derde landen wordt momenteel niet uitgevoerd en is ook niet gepland.

12. Wat gebeurt er met jouw gegevens bij een kredietwaardigheidstoetsing?

Voor zover je als betaalwijze kiest voor financiering of koop op rekening, zal onze financieringspartnerSantander Consumer Finance Benelux B.V. (Santander) voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen evt. verzoeken om kredietwaardigheidsinlichtingen op basis van mathematisch-statistische procedures. Verzoeken daartoe kan je richten aan  Santander.

13. Welke rechten heb je in verband met het gebruik van jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@wheelbase.nl
Indien je een online account hebt, dan kan je via jouw account het gebruik van je gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van jouw gegevens ook de aanbiedingen van onze productpartners via onze website niet meer tot jouw beschikking staan. Dat omvat o.a. ook de mogelijkheid van redownloads. Bewaar daarom jouw gegevens zelf goed voordat je een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

Welke rechten heb je?

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
 2. Recht op correctie
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
 3. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 4. Recht op wissen 
  Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
 5. Recht op informatie
  Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
 7. Recht van bezwaar
 8. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
  Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Voor jouw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van jouw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van jouw aanvraag af te wijzen.

14. Hoe zit het met het gebruik van jouw gegevens als je via onze website solliciteert?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. 

15. Hoe zit het met het gebruik van jouw gegevens als je een link op jullie website naar een website van derden gebruikt?

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar de gegevensbescherming van deze externe websites.

Klarna

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.